FM Haaglanden

Voor FM Haaglanden zijn diverse functies vervuld door medewerkers van Ucility. Hieronder vindt u een overzicht van de functies met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden, functie zwaartepunten en bevoegdheden.

Functie: Senior Projectleider

 • Maakt projectplan en afstemming met opdrachtgever.
 • Geeft advies richting opdrachtgever.
 • Brengt risico’s en complicaties in kaart en stuur bij waar nodig.
 • Stelt het eindresultaat voorop en houd overzicht.
 • Opstellen en bewaken van het te bewandelen tijdspad.
 • Stelt een projectcontract op waarin randvoorwaarden worden vastgelegd.
 • Stelt een projectteam samen, waarin de diverse disciplines vanuit FMHaaglanden vertegenwoordigd zijn.
 • Communiceert met opdrachtgever, klanten, disciplines FMHaaglanden en externe leveranciers.
 • In kaart brengen van wensen ten aanzien van bouwkundige aanpassingen.
 • Het aanmaken en beheren van een projectdossier,
 • Maken van tussentijdse rapportages aan opdrachtgever en interne organisatie.
 • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd
 • Houdt rekening met regels, posities, belangen en cultuur, van de organisatie(s)/-onderdelen in de projectomgeving.

Gerealiseerde werkzaamheden en resultaten

 • Project herhuisvesting Ministerie SZW, ca. 1000 werkplekken.
 • Project herhuisvesting Ministerie I&M, ca. 2500 werkplekken.
 • HNW Project voor Ministerie I&M, ca. 200 werkplekken / verbouwing/ aanpassing dienstverlening.
 • Project voor SSC ICT, Ministerie I&M, ca. 200 werkplekken.
 • Project voor diverse afdelingen Ministerie I&M, ca. 200 werkplekken.
 • Project voor locatie Nieuwe Uitleg Ministerie I&M, ca. 300 werkplekken.
 • HNW Project voor Ministerie I&M, ca. 500 werkplekken/ verbouwing/ aanpassing dienstverlening.

Functie: Adviseur Huisvesting en Facilitaire dienstverlening/ Relatiemanager voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Intermediair tussen de facilitaire regieorganisatie van Facility Management Haaglanden (FMH) en diverse directies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • Eerste aanspreekpunt voor klanten bij standaard en niet- standaard dienstverlening (maatwerk). Uitvoeren van de intake en het vertalen van de vraag- en kaderstelling naar concrete oplossingen;
 • Proactief inspelen op klantwensen, behoeften en belangen tijdens de uitvoering van projecten;
 • Bewaken van de inhoudelijkheid, tijdigheid, kosten en kwaliteit van geleverde diensten van FMH en de Rijksgebouwendienst;
 • Adviseren van klanten bij maatwerkoplossingen aan de hand van organisatieontwikkelingen en rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facility management en leveranciersmanagement;
 • Het onderhouden van relaties en het integraal samenwerken met andere bedrijfsvoering partijen (ICT, HRM en Financiën), accountmanagement FMH en RGD, beleidsafdelingen en collega’s van andere departementen;
 • Waar mogelijk adviseren van de klant voor een juist en realistisch verwachtingspatroon;
 • Afsluiten van een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst (m.b.t. te verwachten afname van diensten) met de klant en het periodiek rapporteren van voortgangsrapportages;
 • Advisering van het management SSO-Regie over ontwikkelingen op facilitair en huisvestingsgebied.

Functie: Adviseur huisvesting t.b.v. huisvestingsplan

 • Analyseren van vraag en aanbod op het gebied van huisvesting in relatie tot ontwikkelingen rondom ‘activiteit gerelateerd werken’;
 • Doorontwikkelen van het huisvestingsplan naar huisvestingsscenario’s;
 • Het mogelijk maken van besluitvorming d.m.v. het schrijven van adviesnota/ businesscase met een situatieschets van de huidige panden en het gebruik ervan, omgevingsontwikkelingen t.b.v. Compacte Rijksdienst, De Rijkswerkplek en met verbetervoorstellen en kostenbesparingen.

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.