project manager

Ucility projectmanagers worden op vele rollen en functies ingezet

Voor FM Haaglanden zijn diverse functies vervuld door medewerkers van Ucility. Een overzicht van de functies met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden, functie zwaartepunten en bevoegdheden.

Functie: Senior Projectleider

 • Maakt projectplan en afstemming met opdrachtgever.
 • Geeft advies richting opdrachtgever.
 • Brengt risico’s en complicaties in kaart en stuur bij waar nodig.
 • Stelt het eindresultaat voorop en houd overzicht.
 • Opstellen en bewaken van het te bewandelen tijdspad.
 • Stelt een projectcontract op waarin randvoorwaarden worden vastgelegd.
 • Stelt een projectteam samen, waarin de diverse disciplines vanuit FMHaaglanden vertegenwoordigd zijn.
 • Communiceert met opdrachtgever, klanten, disciplines FMHaaglanden en externe leveranciers.
 • In kaart brengen van wensen ten aanzien van bouwkundige aanpassingen.
 • Het aanmaken en beheren van een projectdossier,
 • Maken van tussentijdse rapportages aan opdrachtgever en interne organisatie.
 • Maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd
 • Houdt rekening met regels, posities, belangen en cultuur, van de organisatie(s)/-onderdelen in de projectomgeving.

Gerealiseerde werkzaamheden en resultaten

 • Project herhuisvesting Ministerie SZW, ca. 1000 werkplekken.
 • Project herhuisvesting Ministerie I&M, ca. 2500 werkplekken.
 • HNW Project voor Ministerie I&M, ca. 200 werkplekken / verbouwing/ aanpassing dienstverlening.
 • Project voor SSC ICT, Ministerie I&M, ca. 200 werkplekken.
 • Project voor diverse afdelingen Ministerie I&M, ca. 200 werkplekken.
 • Project voor locatie Nieuwe Uitleg Ministerie I&M, ca. 300 werkplekken.
 • HNW Project voor Ministerie I&M, ca. 500 werkplekken/ verbouwing/ aanpassing dienstverlening.

Functie: Adviseur Huisvesting en Facilitaire dienstverlening / Relatiemanager voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 • Intermediair tussen de facilitaire regieorganisatie van Facility Management Haaglanden (FMH) en diverse directies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • Eerste aanspreekpunt voor klanten bij standaard en niet- standaard dienstverlening (maatwerk). Uitvoeren van de intake en het vertalen van de vraag- en kaderstelling naar concrete oplossingen;
 • Proactief inspelen op klantwensen, behoeften en belangen tijdens de uitvoering van projecten;
 • Bewaken van de inhoudelijkheid, tijdigheid, kosten en kwaliteit van geleverde diensten van FMH en de Rijksgebouwendienst;
 • Adviseren van klanten bij maatwerkoplossingen aan de hand van organisatieontwikkelingen en rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facility management en leveranciersmanagement;
 • Het onderhouden van relaties en het integraal samenwerken met andere bedrijfsvoering partijen (ICT, HRM en Financiën), accountmanagement FMH en RGD, beleidsafdelingen en collega’s van andere departementen;
 • Waar mogelijk adviseren van de klant voor een juist en realistisch verwachtingspatroon;
 • Afsluiten van een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst (m.b.t. te verwachten afname van diensten) met de klant en het periodiek rapporteren van voortgangsrapportages;
 • Advisering van het management SSO-Regie over ontwikkelingen op facilitair en huisvestingsgebied.

Functie: Adviseur huisvesting t.b.v. huisvestingsplan

 • Analyseren van vraag en aanbod op het gebied van huisvesting in relatie tot ontwikkelingen rondom ‘activiteit gerelateerd werken’;
 • Doorontwikkelen van het huisvestingsplan naar huisvestingsscenario’s;
 • Het mogelijk maken van besluitvorming d.m.v. het schrijven van adviesnota/ businesscase met een situatieschets van de huidige panden en het gebruik ervan, omgevingsontwikkelingen t.b.v. Compacte Rijksdienst, De Rijkswerkplek en met verbetervoorstellen en kostenbesparingen.