Welzijn en Werkomgeving: er valt nog veel te verbeteren!

Door: Hans Bloemen

De werkomgeving is in de huidige tijd een veel besproken onderwerp. Het is tevens een onderdeel dat de corporate identiteit van de organisatie mede ondersteunt. Veel medewerkers zoeken een omgeving die inspireert, ruimte biedt voor ontplooiing en die een bindende factor is op het moment dat ze binnen de muren zijn van hun eigen organisatie gevels. Huisvesting en hospitality hebben dan ook steeds meer een marketing functie voor het binden en aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook levert huisvesting een aandeel bij een positief welzijn en welbevinden van de medewerker en ondersteunt daarmee de productiviteit. Natuurlijk zijn daarnaast cultuur, managementstijl en interessante functies belangrijke onderdelen voor een goed werkklimaat en werksfeer.

De werkomgeving bestaat naast uit fysieke elementen ook uit belevingselementen. Juist de door onze zintuigen beleefde elementen zijn doorslaggevend voor de beleving van de werkplek. Zij beïnvloeden direct en indirect een deel van het welzijn van de medewerker. Ziekteverzuim vloeit voor een aanzienlijk deel voort uit resultaten van het binnenklimaat (gevoel en beleving), de fysieke inrichting (-svorm: vb ARBO- eisen) en de processen die hiermee samenhangen (beschikbaarheid en beïnvloedbaarheid).

 

 

 

 

 

 

 

Beïnvloeden

Als we kijken naar de uitgaven van een bedrijf dan zien we dat deze uit een drietal grotere kostensoorten bestaan, te weten:
1. Personele  kosten
2. Facilitaire en huisvestingskosten (gemiddeld € 8.600 per medewerker: NFC index)
3. Kosten van productie (hulp)middelen

Gemiddeld kan er, voor een kantoorhoudende omgeving, vanuit gegaan worden dat 10 tot 15% van de kosten voor de organisatie facilitair en huisvesting gerelateerd zijn.

Kosten werkplek per medewerker in 2016

Werkplekkosten € 9127
Gemiddeld 0,94 werkplek per Fte
Kosten per werkplek € 8579 per Fte

Uit cijfers van het CBS blijkt dat ziekte verzuim bij grotere organisatie gemiddeld significant hoger is dan ziekte verzuim bij kleinere organisaties. Daarnaast is ziekte verzuim binnen de verschillende branches zeer gedifferentieerd.De kosten van ziekte verzuim hebben direct invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. Het beïnvloedt de resultaten doordat (veelal) onverwacht verzuim direct invloed heeft op de inhoudelijke uitvoering van lopende zaken en planningen. De kosten die deze met zich meebrengen (vervanging, overdracht, inefficiënt proces verloop en niet te vergeten ergernis) drukken direct op onvoorzien budgetten.

 

 

 

Als we van deze cijfers uitgaan is het een heldere conclusie dat grotere organisaties meer belang hebben bij het inperken van ziekte verzuim. De kosten die kunnen worden toebedeeld aan ziekte verzuim hebben zowel in absolute als in procentuele zin grote invloed op kosten en resultaat. Hierbij moet meegenomen worden dat we hier alleen gesproken hebben over geregistreerde ziekte gevallen. Naar verwachting wordt het welbevinden en de arbeidsmotivatie van niet zieken ook nog eens positief beïnvloedt door een goede werkomgeving (binnenklimaat, fysieke inrichting en processen).  Uit onderzoek blijkt dat naast het terug dringen van ziekte verzuim, door het realiseren van een goed binnen milieu, ook de productiviteit van de werkenden positief kan worden beïnvloed.

Bron: Presentatie gerichte gebouwen, door dr. ir. C.P.G. (Paul) Roelofsen; 23 juni 2016

Op basis van onze jarenlange ervaringen hebben we mogen constateren dat “de werkomgeving” niet bestaat. Een werkomgeving sluit aan bij de identiteit van de organisatie. Het ondersteunt de cultuur, het proces en organisatie bij haar inzet om de omgeving te bedienen. Om een juiste werkomgeving te creëren, die aansluit bij de identiteit, de werkprocessen en behoefte van de medewerkers, is een goede voorbereiding nodig. Het vraagt van een organisatie inzicht in gebruikers behoefte, kennis van het samenspel tussen binnenklimaat, fysieke inrichting en inzicht in het gebruik en de ervaring binnen de huidige situatie. Dit laatste als opmaat naar een betere werkomgeving, die de organisatie en medewerkers belangen ondersteunt. In de wetenschap dat de werkomgeving tevens een belangrijk component bij het verkrijgen en vast houden van goede mensen is, is het dé opmaat naar succes voor de organisatie!

Meer weten over ‘hoe creëer en implementeer ik een goede werkomgeving die past bij mijn organisatie?’

Neem dan contact met ons op.
Hans Bloemen is Managing Partner bij Ucility
telefoon: 06 1367 1595
mail: h.bloemen@ucility.nl of info@ucility.nl

 

info@ucility.nl
088-0023088

Donau 90-92
2491 BC Den Haag

Aanvragen afspraak

Vul dit korte formulier in voor het maken van een vrijblijvende afspraak.